بر هر یك از برگ و دانه درخت اسفند ملكی موكل است كه با آنها هست تا آنكه بپوسد و ریشهاش و شاخش غم و سحر را برطرف میكند و در دانهاش شفای هفتاد و دو درد هست.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E