برادران (دینی) زیادی داشته باشید زیرا خداوند شما شرم میكند از این كه بندهی خود را در روز قیامت، میان برادرانش، عذاب كند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E