به تفریح رفته و بازی كنید زیرا من دوست ندارم كه در دین شما سختی (خشك مقدسی) دیده شود.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E