بهترین اعمال نزد خدا آن است كه كسی گرسنهای را سیر كند یا از طرف شخصی قرضش را پرداخت كند و یا از آن، غمی را برطرف سازد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E