محمد (پیامبر اسلام)

بهشت با سختیها و جهنّم با خواهشهای نفسانی، همراه است.