بهشت با سختیها و جهنّم با خواهشهای نفسانی، همراه است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E