بیماران خود را با صدقه درمان كنید زیرا صدقه بیماریها و (هر چیزی كه به شما) عارض (شده است و از آن رنج میبرید) را از شما دور میكند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E