پروردگارا! از فتنه زنان (كه میتوانند با بد بودن جامعهای را خراب كرده و با خوب بودن، مؤثرترین افراد باشند) و از عذاب قبر به تو پناه میبرم.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E