پروردگارا! مرا بر سختیها و رنجهای مرگ، یاری بده.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E