محمد (پیامبر اسلام)

پروردگارا! مرا بر سختیها و رنجهای مرگ، یاری بده.