محمد (پیامبر اسلام)

پیروزی با صبر و گشایش (رهایی) با رنج همراه است و به دنبال هر سختی، یك آسانی وجود دارد.