تدبیر (مدیريّت در امور زندگی داشتن) نصف مخارج زندگی است و دوستی (ارتباط) با مردم، نصف عقل و غم، نصف پیری و كمی زن و فرزند، نصف آسایش است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E