محمد (پیامبر اسلام)

جز با سختی و فشار، بردباری به دست نمیآید و با تجربه، حكمت و دانش حاصل نمیشود.

Warning: fopen(/mnt/backupsvr/cache/loadpage/294388b1b1062086ad1325a80e4eeb07.c): failed to open stream: Permission denied in /home/ooyta/public_html/engine/oy_functions/public_func.php on line 1499

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/ooyta/public_html/engine/oy_functions/public_func.php on line 1500

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/ooyta/public_html/engine/oy_functions/public_func.php on line 1501

Warning: file_put_contents(/mnt/backupsvr/cache/cachefilelist.txt): failed to open stream: Permission denied in /home/ooyta/public_html/engine/oy_functions/public_func.php on line 1506