جز با سختی و فشار، بردباری به دست نمیآید و با تجربه، حكمت و دانش حاصل نمیشود.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E