محمد (پیامبر اسلام)

جهاد بر چهار نوع است: فرمان به كار خوب و نهی از كار بد و راستی در موقع صبر (سختی و فشار باعث دروغ نشود) و انزجار از شخص فاسق.