محمد (پیامبر اسلام)

چه در سختی و چه در آسایش از خداوند بترس. (و گناه مكن)