چه در سختی و چه در آسایش از خداوند بترس. (و گناه مكن)


محمد (پیامبر اسلام)

896

E