چهار چیز است كه كم آن (هم) زیاد است: فقر، درد، دشمن و آتش.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E