محمد (پیامبر اسلام)

چهار چیز است كه هر كه یكی از آنها را به جا آورد داخل بهشت شود: كسی كه تشنهای را سیراب گرداند، یا گرسنهای را سیر كند، یا عریانی را بپوشاند، یا بندهای را كه در مشقت باشد آزاد كند.

Warning: fopen(/mnt/backupsvr/cache/loadpage/6d3d5ae79705e7aa97f25229981a5a50.c): failed to open stream: Permission denied in /home/ooyta/public_html/engine/oy_functions/public_func.php on line 1499

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/ooyta/public_html/engine/oy_functions/public_func.php on line 1500

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/ooyta/public_html/engine/oy_functions/public_func.php on line 1501

Warning: file_put_contents(/mnt/backupsvr/cache/cachefilelist.txt): failed to open stream: Permission denied in /home/ooyta/public_html/engine/oy_functions/public_func.php on line 1506