چهار خصلت، جزء بدبختی است: خشكی اشك چشم و سختی دل و آرزوی دراز و دوست داشتن به این كه همیشه در دنیا بماند (یعنی از مرگ بیزار باشد.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

E