محمد (پیامبر اسلام)

حقیقتاً پاداش كسی كه غذا (نعمت الهی) را خورده و شكر به جا میآورد، مانند (پاداش) كسی است كه روزهدار و صبور است. (بر سختیهای روزه صبر میكند.)