محمد (پیامبر اسلام)

حكایت مؤمنان در دوستی و مهربانی در میان یكدیگر مانند (اعضای یك) بدن است كه اگر بعضی از آن اعضا شكایت كنند، اعضای دیگر نیز بیداری كشیده و تب میكنند. (اگر به یك مؤمن گرفتاری برسد، مؤمنان دیگر هم سختی میبینند.)