خارج شدن مؤمن از دنیا را به چیزی شبیه نمیكنم مگر به خارج شدن نوزاد از شكم مادرش كه با آمدن به دنیا از آن غم و تاریكی رها میشود.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E