خدا را خدا را (قسم میدهم) دربارهی كسی كه برای او جز خدا یاوری نیست. (او را حمایت كنید وگرنه به عذاب سخت خداوند، مبتلا خواهید شد.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

E