خداوند، دردی نفرستاده مگر (این كه) با آن، شفاء (نیز) نازل كرده است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E