خدایا! از ناتوانی، تنبلی، ترس، بخل، پیری (كه زمینگیر شود)، عذاب قبر، عذاب جهنّم و رسوایی در دنیا و آخرت به تو پناه میبرم.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E