خدایا! كارهای ما را ختم به خیر كن و از ذلّت دنیا و عذاب آخرت، نجاتمان ده.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E