دختران (خود را) ناراحت مكنید زیرا آنها، باعث اُنس (با شما) هستند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E