در زمان آسایش به سوی خدا، توجّه كن و او را بشناس تا او نیز تو را در سختی بشناسد (و در آن موقع كه كاری از كسی برنمیآید، به كمك تو برسد)


محمد (پیامبر اسلام)

896

E