در مالی كه آفتی به آن رسیده و در بدن (كه سختی و فشار) در آن نباشد، خیری نیست.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E