روزه، سپر (در مقابل عذاب الهی) است، تا زمانی كه با دروغ یا غیبت دریده نشود. (یعنی پراكنده و بیتأثیر نشود.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

E