روزه، سپری (در مقابل) عذاب الهی است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E