زمانی كه بندهای در عمل خود، كوتاهی كند، خداوند او را به غم و غصّه مبتلا میسازد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E