زمانی كه در منطقهای، زنا و ربا رایج شد، عذاب الهی را برای خود حلال كردهاند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E