زمانی كه سختی و مصیبتی به مؤمن برسد، (آن سختی و مصیبت) او را از گناهانش پاك می سازد همان طوری كه كورهی آهنگری، پلیدی و نجاست آهن را پاك می كند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E