زیاد یاد مرگ كنید زیرا یاد مرگ، (دردها و سختیهای) غیر از آن را تسلیت میدهد. (و تسكین دردهای دیگر است زیرا انسانی كه مرگ در پیش دارد، تمام سختیها برای او آسان میشود.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

E