سختترین عذاب به مردم در روز قیامت مربوط به پیشوای ظالم است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E