سختترین عذاب در روز قیامت، مربوط به عالِمی است كه از علم خود، سودی نمیبرد. (یعنی به آن عمل نمیكند.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

E