سفر، بخشی از عذاب است. (زیرا با امكانات آن روز و زمین ناهموارش، مردم به سختی مسافرت میكردند، اگرچه الان نیز با بعضی از وسائل، مسافرت كردن، مشكل است.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

E