سه چیز است كه در هر كسی باشد، از بخل دور میشود: كسی كه زكات خود را میپردازد و به مهمان احترام میكند و در سختی بخشش مینماید.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E