سه چیز جزء گنجینههای نیكی (و خوبی) است: پنهان نگه داشتن درد، گرفتاری و مصیبت ها و كسی كه اینها را آشكار كند (و به همه بگوید) نمی تواند صبور باشد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E