سه چیز در این دنیا، از سعادت فرد مسلمان است: همسایه خوب (كه در سختیها به درد تو بخورد) و خانهی بزرگ و سواری خوش رفتار (و حرف گوش كن.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

E