شدیدترین عذاب در روز قیامت (متعلّق) به كسی است كه مردم گمان میكردند، خیری در او هست ولی (دیده میشود) كه هیچ خیری ندارد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E