شفای هر درد در قرآن است. پس بیماران خود را به تصدّق مداوا كنید و طلب شفا كنید به قرآن كه هر كه را قرآن شفا ندهد هیچ چیز سبب شفای او نیست.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E