عذابی، از عذاب ستم، سریعتر نیست.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E