علاقه و شوق نسبت به دنیا، غم و اندوه را زیاد میكند و پرخوری، قلب را سخت میكند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E