غذای سخاوتمند و بخشنده دارو و غذای بخیل، درد است. (زیرا بخشنده با گشادهرویی پذیرایی میكند و غذا برای انسان دلچسب میشود ولی بخیل، غذا را با منّت و نارضایتی به انسان میدهد و از این طریق، غذا برای انسان دردآور میشود.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

E