غم، نصف پیری است (پیری زودرس میآورد، انسان را خسته، خمیده و موها را سفید میكند.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

E