غیبت یعنی برادر (مسلمان) خود را به چیزی (كه اگر بشنود) آن را نمیپسندد، یاد كنی. (پشت سرش چیزی بگویی كه اگر روبروی او میگفتی، ناراحت میشد.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

E