فرزند، میوهی دل است (یعنی بسیار عزیز است) و مایهی ترس و بخل و غم است (كه پدر و مادر باید این صفات را از او دور كنند.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

E