قرض، (موجب) اندوه شب (به خاطر فكر كردن بر آن) و خواری روز (به خاطر روبرو شد با بدهكار) می شود.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E