قلوب (خود را) ساعت به ساعت استراحت دهید. (و استراحت قلب به این است كه به چیزی كه شما را اندوهگین می سازد، فكر نكنید.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

E