كار سختی كه نوجوانی در سنّ كوچك خود انجام می دهد، موجب زیادی عقل او در بزرگسالی می شود.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E