گالیله

كار كنید تا همه غصه ها و پریشانیهای خود را فراموش كنید.